Privacy policy


Deze site wordt beheerd door ADT Global Admin Services, gevestigd in 9041 Oostakker, Wolfputstraat 82. ADT Global Admin Services is bereikbaar per e-mail via ann.de.troch@telenet.be.

De persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze site worden verstrekt, worden door ADT Global Admin Services verwerkt voor dienstverlening, in overeenstemming met de wet op de bescherming van de privacy.

De betrokken personen geven hun toestemming voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot hun volledige identificatie en dewelke essentieel zijn voor de uitvoering van de gevraagde dienst.

Tenzij anders schriftelijk gemeld aan het hierboven vermelde contactpunt, machtigt de gebruiker ADT Global Admin Services om deze gegevens te gebruiken voor de communicatie van informatie met betrekking tot haar verschillende diensten en activiteiten.

Alle gecommuniceerde gegevens worden met de grootste discretie behandeld. De betrokken personen kunnen deze gegevens op elk moment raadplegen, ze kosteloos laten aanpassen of verwijderen.

De bestanden die deze gegevens bevatten, zijn het eigendom van ADT Global Admin Services .

Alle persoonlijke gegevens die u aan ADT Global Admin Services toevertrouwt voor het gebruik van de website of de diensten zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

U hebt het recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen op elk moment worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde contactadres.

We opteren voor een maximale beveiliging van uw gegevens, inclusief interne procedures. Deze beveiligingen en procedures voldoen aan de geldende regelgeving.

We doen er ook alles aan om ervoor te zorgen dat externe partijen die met ons samenwerken de gegevens waartoe zij toegang krijgen, op een correcte wijze behandelen, volgens de geldende regelgeving. We beperken de toegang tot gegevens voor werknemers of consultants die onderworpen zijn aan passende vertrouwelijkheidsverplichtingen, en uitsluitend wanneer de kennis van de gegevens gerechtvaardigd is voor de uitvoering van taken en / of diensten.

We hebben in het bijzonder de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies (back-up) of ongeoorloofde toegang (alleen specifieke machtigingen).

Alle gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen op een server die alle veiligheidsgaranties biedt en worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.

ADT Global Admin Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de sites die via hyperlinks met de website zijn verbonden. Bezoekers dragen de volledige verantwoordelijkheid over de wijze waarop zij de website gebruiken de daarmee verbonden risico's (inclusief via zoekmachines, applicaties of programma's). Bij een bezoek van websites van derden, raden we u aan hun beleid te controleren op gegevensverzameling en privacy. ADT Global Admin Services sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van ADT Global Admin Services of over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het contactadres bovenaan deze pagina.